Trziste kapitala
kontakt informacije
Telefon: 061-131-545-7
Ime: Sasa
Mesto: Beograd
Cena: 950 din.
Datum: 12.09.2014. u 13:46
Pregledano: 691
Slika: Trziste kapitala

Ovo delo stručno obrađuje jedan važan segment novog pravnog uređenja onih finansijskih instrumenata koji se danas vrlo često koriste na tržištu kapitala, a o kojima su, mada ima mnogo strane literature, u regionu autori vrlo malo nesistemski pisali.

Nakon uvodnog poglavlja – u kojem autorka nabraja i analizira vrste vrednosnih papira koji služe kao instrumenti na tržištu novca – jedno poglavlje posvećeno je analizi i obradi sekuritizacije i to kako sa teorijskog tako i sa praktičnog stajališta. Pretežni deo ove monografije analizira najnovija rešenja koja donose novi Zakoni o tržištu kapitala (ZTK) čije odredbe autorika proučava i upoređuje sa dosadašnjim pravnim rešenjima i naznačava koje će se sve vrste prilagođavanja i promena još unositi u podzakonske propise kako bismo napokon dobili potpunu i sistemsku pravnu regulativu. Osim toga, autorka ukazuje i na promene koje će se morati nužno da sprovedu u pojedinim institucijama, poput npr. investicionih fondova, da bi mogli delovati u skladu sa standardima novog pravnog okvira o tržištu kapitala.

Autorka je na kraj knjige uvrstila i dva primera kako bi trebali da izgledaju interni akti koje moraju doneti investiciona društva, a da se istovremeno oslanjaju na svetsku poslovnu praksu. Poseban značaj ovog dela što potencijalnim ulagačima i učesnicima na tržištu kapitala čini dostupnom analizu novih propisa o tržištu kapitala. Na osnovu sudske i poslovne prakse u svetu, autorika daje smernice za rešavanje situacija za koje novi propisi ne predviđaju jasna ili gotova rešenja.